OŘEZY A KÁCENÍ STROMŮ Z HLEDISKA ZÁKONA

Každý strom má estetickou a ekologickou hodnotu, zároveň však musí být zajištěna i jeho provozní bezpečnost. Náročnost zajištění provozní bezpečnosti stromu závisí na místě kde se strom nachází:
Smrk vysoký 30m rostoucí někde vprostřed lesa, mimo jakékoliv sjízdné komunikace nebo pěšinky, většinou dosahuje dostatečné provozní bezpečnosti bez jakékoliv péče. Naopak košatá vzrostlá lípa pod jejíž téměř vodorovnými větvemi si hrají děti nebo parkují automobily, potřebuje k dosažení dostatečné provozní bezpečnosti kontrolu a případný zásah i několikrát ročně.

Za strom zodpovídá majitel pozemku. Je tedy povinen zamezit : vzniku případných škod na majetku a ohrožení zdraví či života osob.
K zajištění provozní bezpečnosti je nutné strom podle potřeby kontrolovat, a části, které by mohly bezpečnost ohrozit včas staticky zajistit nebo případně odstranit.


Pro ořezávání stromů ( nejedná-li se o památný či jinak zvláště chráněný strom) na vlastním pozemku není potřeba povolení , avšak je třeba postupovat odborně (arboristické postupy), dbát na to, aby nedocházelo k podstatnému a nebo trvalému snížení estetické a ekologické hodnoty stromu, nebylo-li to zcela nezbytně nutné k zajištění dostatečné provozní bezpečnosti. V každém případě není na škodu svůj záměr alespoň konzultovat z příslušným odborem města (lépe s inspektorátem životního prostředí), zvláště pak v případě, že se jedná o výraznější redukci stromu řezem.
Pro skácení vzrostlého stromu, který není ovocným stromem a má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm ( u kmenů kruhového průřezu průměr nad 25 cm) rostoucího mimo les (i na vlastním pozemku) musí být písemný souhlas orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí města či obce). V případě, že důvodem k odstranění stromu je pouze to, že strom majiteli brání ve využití pozemku (např. stavební záměr), může úřad případný souhlas podmínit náhradní výsadbou( a následnou péči o náhradně vysazené dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše po dobu 5 let) nebo finančním odvodem.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách , o dráhách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích), například: pokud strom zasahuje do elektrického vedení nebo jiného důležitého zařízení. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).

Jestliže je stav dřeviny již takový, že ohrožuje život nebo zdraví či hrozí škoda na majetku značného rozsahu, je nutný neodkladný zásah a nepostačí k odvrácení nebezpečí odstranění poškozené části, vyžaduje zákon pouze následné ohlášení skácení stromu a to do 15 dnů. V tomto případě může jednat kdokoliv (ne jen majitel pozemku). Aby nedocházelo k následným sporům je vhodné havarijní stav zadokumentovat a tím své tvrzení doložit.
Optimální doba ke kácení dřevin rostoucích mimo les,je období tzv. vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin ve správním řízení o povolení kácení dřevin. Termín vegetačního klidu (listopad až duben) má doporučující charakter pro realizaci kácení, stejně tak při rozhodování správní orgán přihlíží k faktu, že vegetační klid neprobíhá u všech druhů dřevin v totožném období.

Žádost o povolení ke kácení, oznámení kácení a následné ohlášení skácení podává vlastník pozemku, případně uživatel se souhlasem vlastníka. Ve všech těchto případech musí být obsaženy tyto náležitosti:- jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele
- situační nákres
- doložení vlastnického práva
- specifikace dřevin a jejich rozměry
-dostatečné zdůvodnění


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecnímu úřadu:

V ……………………………., dne:…....………Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo lesJméno a adresa žadatele: ……………………………………………………………………………Číslo pozemku: …………………………………….. k.ú.: …………………………………………..

Druh dřeviny Počet dřevin k pokácení
(u keřů plocha m2) Obvod kmene dřeviny ve výšce 130 cm
nad zemí (v cm)
Zdůvodnění žádosti:

……………………….….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……..……………………………………

podpis žadatele/majitele
________________________________________
podrobnější legislativa "stromů"  21.83kB
stromy a zákony obšírněji
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Provádíme téměř jakékoliv práce ve výšce podle požadavku zákazníka. Mimo jiné také: Zajišťujeme stavby lanových center a přímo stavíme překážkové lanové parky. Pořádáme kurzy a školení v oblasti činosti a prací ve výšce. Čistíme kopané studny. Děláme klempířské, pokrývačské, dokumentační, montážní a další práce.
Volejte opravdu kdykoliv na tel.: 604923080
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one